Proč tady jsme - jaké služby poskytujeme ?  

 Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje,

která poskytuje pět druhů sociálních služeb.

Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením

a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Dokument ZÁKLADNÍ POPIS - PROFILY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Naše základní hodnoty: respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita - rozvoj

NAŠE ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

 POSLÁNÍ ORGANIZACE: 

(informace o službě, tiskopisy pro žadatele, ceníky)

  SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Základním posláním Domova pod hradem Žampach  je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.


SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB) a DOZP - komunitní domácnosti (dospělí)

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě chráněné bydlení a ve službě DOZP - komunitní domácnosti (dospělí)  je umožnit uživatelům
žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti.
Podporovat uživatele této služby v  získávání a upevňování schopností a dovedností vést
běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech.  

Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.


ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

 Základním posláním odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě

nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností
a dovedností v novém podnětném prostředí.
(TERÉNNÍ SLUŽBA)
Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení je
pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti
a zvládat nároky samostatného bydlení.


SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD)

(AMBULANTNÍ SLUŽBA)

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.


 SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD - DOZP + OS)  

tato specializovaná služba je součástí služby DOZP a OS

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Cílem služby je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu

v překonávání projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný

a z jeho pohledu co nejspokojenější způsob života. V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.


  SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO DĚTI (DĚTI - DOZP + OS) 

tato sociální služba je součástí služby DOZP a OS

(POBYTOVÁ SLUŽBA)

Cílem sociální služby pro děti je poskytovat kvalitní náhradní rodinou péči

a udržovat kontakt dětí se svou rodinou.

Zvláštní pozornost je v rámci  DOZP věnována péči o děti,

zejm. dětem s nařízenou ústavní výchovou. V oblasti péče o děti je navázána spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí (probíhají pravidelné návštěvy zaměstnanců OSPOD

v místě poskytování služby, vyhodnocování potřeb dětí – IPOD,

probíhají případové konference dle aktuálních potřeb);

zajištěno je vzdělávání dětí v rámci programu speciální základní školy.

Cílem odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou

(zejm. rodiče, sourozence, manžela) v péči o dítě se zdravotním postižením

a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil

a dále poskytnout uživateli pobytové odlehčovací služby při dočasném pobytu

možnosti vytvoření nových sociálních kontaktů, schopností

a dovedností v novém podnětném prostředí.


Dokument ZÁKLADNÍ POPIS - PROFILY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB